موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - حقوق خصوصی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

11

ساعت امتحان 

14

ساعت امتحان 

16

چهار شنبه 

99/04/25

 

قواعد فقه

داوری بین المللی

مسئولیت مدنی

شنبه 

99/04/28

  حقوق مدنی 2 اجرای احکام و اسناد

یکشنبه

99/04/29

متون حقوقی به زبان خارجی آیین دادرسی مدنی  

دوشنبه 

99/04/30

 

حقوق بین المللی خصوصی

حقوق مدنی تطبیقی

حقوق مدنی 1

 

چهارشنبه 

99/05/01

  حقوق تجارت  

شنبه 

99/05/04

  حقوق دریایی