يکشنبه 8 اسفند 1395
صفحه اصلیورود دانشجوورود دانشجو ورود دانشجو آدرس : میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بین خیابانهای ادوارد براون و نصرت، کوچه مهر، پلاک 3
بازگشت   فرآيند پايان نامه
  < فرآيند پايان نامه   < لینک های عمودی   < 

 

قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد رشته هاي تجارت الکترونيک و حقوق خصوصي

فرآيند تدوين ، تصويب و انجام دفاع پايان نامه

1-همانطور که در بدو ورود به اطلاع دانشجويان عزيز رسيده کليه دانشجويان موظفند سه هفته پس از شروع ترم سوم تحصيلي موضوع پيشنهادي پايان نامه کارشناسي ارشد خود را با نظر استاد راهنما جهت تصويب به کميته آموزشي گروه مربوطه ارسال نمايند تا پس از تصويب در شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي گروه و مؤسسه مراتب تصويب "پروپوزال" به استاد راهنما ، استاد مشاور و دانشجو رسماً ابلاغ گردد و دانشجو نسبت به ثبت نام ترم چهارم (انتخاب پايان نامه ) اقدام و کار پژوهشي خود را شروع نمايد . لذا دانشجوياني که "پروپوزال" آنان به تصويب شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي مؤسسه نرسيده حق ثبت نام در ترم چهارم را ندارند.

ضمنا دانشجویانی که پروپوزال آنها به تصویب رسیده می باید حداقل شش ماه پس از تصویب پروپوزال، مراحل دفاع از پایان نامه خود را آغاز نمایند

2- نظر باينکه طبق مقررات سنوات تحصيلي در دورهاي کارشناسي ارشد فقط 2 سال (4 نيمسال ) مي باشد دانشجويان موظفند در پايان ترم چهارم کار پژوهشي پايان نامه خود را به اتمام رسانيده و از پايان نامه خود دفاع نمايند در غير اينصورت طبق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهند شد .

3- در صورتي که به عللي دانشجو نتواند در پايان ترم چهارم از پايان نامه خود دفاع نمايد مي بايد فرم شماره 6 (برگه درخواست مجوزاضافه سنوات ) را تکميل و پس از تأييد استاد راهنما جهت طرح در شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي گروه و مؤسسه به مسئول آموزش رشته مربوطه تحويل نمايد. پس از تصويب يک ترم اضافه سنوات در شوراي تحصيلات تکميلي مؤسسه، دانشجو موظف است مجدداً نسبت به ثبت نام خود (در ترم پنجم ) با پرداخت شهريه ثابت اقدام نمايد.

4- دانشجوياني که در پايان ترم چهارم آماده دفاع از پايان نامه خود مي باشند موظفند يک ماه پيش از پايان ترم يا يک ماه پيش از تاريخ دفاع فرم شماره 1 را تکميل و به مسئول آموزش رشته مربوطه تحويل نمايند.

5- پس از بررسي فرم شماره 1 در صورتي که دانشجو از نظر آموزشي (گذرانيدن تمامي واحد هاي دوره مربوطه ) و امور مالي مشکلي نداشته باشد فرم شماره 2 (فرم تعيين داور کارشناسي ارشد ) از سوي مؤسسه تکميل وبراي دانشجو ارسال ميگردد و يا اينکه دانشجو مي تواند فرم تعيين داور را از مؤسسه دريافت و به استاد راهنماي خود تحويل دهد.

6- دانشجو موظف است يک هفته پس از تحويل فرم شماره 2 (فرم تعيين داور) به استاد راهنما فرم مربوطه را که از سوي استاد راهنما وي تکميل شده جهت طرح در شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي مؤسسه به مسئول آموزش مربوطه تحويل نمايند.

7-پس از تصويب صلاحيت استاد داور توسط شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي مؤسسه دانشجو مي بايد فرم شماره 3 (گواهي اعلام کفايت و تأييد پايان تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد) را از مسئول آموزش مربوطه دريافت و جهت مشخص شدن روز و تاريخ دفاع از پايان نامه خود به استاد راهنما تحويل نمايد.

8- پس از اعلام تاريخ دفاع توسط استاد راهنما ، استاد مشاور و استاد داور دانشجو موظف است فرم تکميل شده شماره 3 را به همراه يک نسخه از پايان نامه خود ، به مسئول آموزش رشته مربوطه تحويل نمايد.لازم به توضيح آنکه دانشجو موظف است مستمراً امور تحصيلي خود را پيگيري نمايد.

9- دانشجو موظف است حداقل 20 روز قبل از برگزاري جلسه دفاعيه نسخه اي از پايان نامه خود را که آماده دفاع بوده و تأييديه هاي مربوطه را از اساتيد راهنما ، مشاور و داور اخذ نموده به مؤسسه ارائه نمايد.

10- دانشجويان رشته تجارت الکترونيک موظفند پروپوزال يا هريک از فرم هاي خود را به ايميل واحد آموزش رشته تجارت الکترونيک ارسال نمايند                                                IT.amoozesh8805@gmail.com

11-دانشجويان رشته حقوق خصوصي موظفند پروپوزال يا هريک از فرم هاي خود را به ايميل واحد آموزش رشته حقوق خصوصي ارسال نمايند.                                             Plaw.amoozesh@gmail.com

  اداره آموزش مؤسسه آموزش عالي نورطوبي

89/9/16


جستجو