موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

امتیاز به این مطلب
(1 رای)

بسمه تعالی

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400

احتراماً بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد میرساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 1400/12/08لغایت روز پنج شنبه مورخ 1400/12/12از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویانی که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند می باید در روزهای فوق الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند و تاریخهای فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، لذا دانشجویان موظفند طبق تقویم آموزشی مؤسسه نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند.

ضمناً توجه به نکات ذیل برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است.

ا      الف دوره کارشناسی

1-   نظر به اینکه نمرات بعضی از دروس بعد از انتخاب واحد نیمسال دوم وارد سایت مؤسسه گردیده کلیه دانشجویان موظفند مجدداً به سایت مؤسسه مراجعه نموده و میانگین نیمسال اول 1401-1400 خود را چک نمایند و در صورتی که معدل آنان در نیمسال مذکور دوازده (12) و یا بالاتر می باشد می توانند تا سقف 20 واحد و دانشجویانی که میانگین آنها بالای 17 می باشد می توانند تا سقف 24 واحد انتخاب نمایند. ولی دانشجویانی که میانگین نیمسال اول 1401-1400 آنان کمتر از 12 می باشد و در زمان ثبت نام اولیه بیشتر از 14 واحد انتخاب نموده اند می باید الزاماً تعداد واحدهای اضافی خود را تا سقف 14 واحد کاهش داده و حذف نمایند. در غیر اینصورت طبق مقررات واحدهای اضافه آنها تا سقف 14 واحد از طرف آموزش مؤسسه حذف خواهد شد.

2-   دانشجویان موظفند پیشنیاز دروس را رعایت نمایند. لذا چنانچه درس یا دروسی را در زمان ثبت نام اولیه انتخاب نموده اند و پس از اعلام نمرات مشخص گردیده که پیشنیاز آن درس یا دروس را مردود گردیده اند موظفند نسبت به حذف درس یا دروسی که پیشنیاز آن را مردود گردیده اند اقدام و مجدداً درس مردودی را انتخاب نمایند.

     

ب   ب دوره کارشناسی ارشد

1-     دروس به شرح جدول ذیل به برنامه ارائه شده قبلی کارشناسی ارشد اضافه گردیده است. لذا دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی می توانند نسبت به انتخاب دروس فوق اقدام نمایند.

ردیف نام درس تعداد واحد نام استاد درس رشته تحصیلی
1 روش تحقیق 1 خانم دکتر شادی عظیم زاده حقوق خصوصی
2 روش تحقیق 1 خانم دکتر شادی عظیم زاده حقوق جزا و جرم شناسی
3 برنامه ریزی و زمانبندی پروژه 3 دکتر یاسر گلدوست مهندسی صنایع
4 سمینار 2 دکتر یاسر گلدوست مهندسی صنایع
5 مدیریت قراردادهای پروژه 3 دکتر هادی تلخابی مهندسی صنایع

2-     با توجه به نظر گروه آموزشی حقوق کلیه دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت رشته حقوق جزا و جرم شناسی که شروع به تحصیل آنها نیمسال دوم 1401-1400 می باشد نظر به اینکه درس روش تحقیق پیشنیاز درس سمینار می باشد، می باید الزاماً در زمان حذف و اضافه نسبت به حذف درس سمینار اقدام نمایند.

                                                                                                                                                                                          اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

                                                                                                        1400/12/03

خوانده شده 425 بار آخرین اصلاح در تاریخ چهارشنبه, 31 فروردين 1401 12:49