موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تمدید ثبت نام کارشناسی 99

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان دوره کارشناسی سال 1399 (رشته های حقوق، مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی) که بنا به هر دلیلی از تاریخ 99/08/07 لغایت 99/08/10 موفق به ثبت نام نگردیده اند می رساند : بنا به درخواست های مکرر این قبیل پذیرفته شدگان شورای مؤسسه به جهت مساعدت با آنان با تمدید ثبت نام آن ها از روز یکشنبه مورخ 99/08/11 لغایت دوشنبه مورخ 99/08/12 موافقت به عمل آورده است.

لذا ثبت نام طی روزهای فوق الذکر از طریق سایت مؤسسه انجام می پذیرد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نورطوبی
99/08/10