موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

هیئت موسس

سید محمدحسن ابوترابی‌فرد

دکتر حسن احمدی

دکتر غلامرضا زهتابیان

دکتر احمد شریفی زاده

دکتر سعید میرزایی

دکتر مسعود میرزایی

دکتر فرهاد وارث

خوانده شده 17297 بار