موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

دکتر حسن احمدی

DR Ahmadi Hasan 5 300x200

خوانده شده 1547509 بار

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی رشته جنگل و مرتع از دانشگاه تهران

فوق لیسانس فرسایش و رسوب از دانشگاه بردو فرانسه

دکترای آبخیزداری از دانشگاه بردو فرانسه

سوابق اجرایی

مدیر گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی

معاون اداری و مالی دانشگاه منابع طبیعی

رییس دانشکده منابع طبیعی

معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

رییس کمیته مرتع، آبخیز و بیابان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

رییس کمیته مرتع، آبخیز و بیابان گروه برنامه ریزی کشاورزی وزارت علوم

عضو هیات تحریریه مجله منابع طبیعی ایران

عضو هیات تحریریه مجله بیابان

مدیر گروه آموزشی مدیریت بیابان

عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه تهران

عضو هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم

عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران

عضو کمیته تخصصی پژوهشی کشاورزی و منابه طبیعی دانشگاه تهران

عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

نماینده قاره آسیا و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته علم و تکنولوژی بیابان زدایی سازمان ملل متحد

استاد نمونه دانشگاه تهران - 1382

سوابق آموزشی و پژوهشی

انجام بیش از 30 طرح پژوهشی

تالیف بیش از 40 عنوان مقاله تخصصی فارسی و 15 عنوان مقاله تخصصی لاتین

شرکت در کنگره های مختلف بین المللی از جمله سمپوزیوم بین المللی بیابانزدایی (آفریقای جنوبی – 1381)، هفدهمین کنگره خاکشناسی (تایلند – 1381) و همایش گروه ویژه Earsel در مورد سنجش از دور در کشورهای در حال توسعه (بلژیک – 1379)

تالیف کتابهای ژئومرفولوژی کاربردی (برنده کتاب سال)، ژئومرفولوژی کاربردی جلد 1 فرسایش آبی، ژئومرفولوژی کاربردی جلد2 بیابان-فرسایش بادی، سازندهای دوره چهارم