موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ندا علیپور

دانشگاه آتاتورک (ترکیه)