موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

فاطمه جهاندیده

دانشگاه سلطنتی سوئد - KTH