موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

سخن ریاست

 

DR Ahmadi Hasan 5 300x200

امروزه همگان بر این باورند که اصلی ترین سرمایه هر کشوری نیروهای انسانی آموزش دیده آن می باشد. چرا که این قشر، همواره موجبات پیشرفت های علمی و توسعه آن کشور را فراهم می آورند. بقاء و موفقیت هر جامعه بستگی مستقیم به نیروهای انسانی کارآمد و نخبه آن دارد. لذا از دیرباز آموزش به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل برای بهبود کیفیت نیروی انسانی، همواره مورد توجه سیاست گذاران و مدیران محیط های علمی بوده است. بنابراین کیفیت و جایگاه علمی هر دانشگاه در گروی توانمندی های فارغ التحصیلان آن می باشد. گذر زمان و نیاز جامعه بشری، خواسته های خود را از دانشگاه تغییر می دهد.
زمانی دانشگاه های نسل اول، مأموریت آموزش محوری داشتند و توسعه آموزش در صدر برنامه ها قرار داشت؛ اما واقعیت امر نشان داد که خواسته های بشری فراتر از آموزش است و پایه هر دانشگاه می باید آموزشی – پژوهشی محور باشد، لذا دانشگاه های نسل دوم با مأموریت های پژوهش محور شکل گرفتند. سپس طرح های بنیادین به منظور تبدیل دانش به ایده و محصول مولّد کارآفرینی در دانشگاه ها شکل گرفت که بدین طریق امروزه دانشگاه های نسل سوم که مأموریت آموزشی – پژوهشی محور متکی بر دستیابی به فناوریهای نوین، بومی سازی و پانهادن در عرصه های تکنولوژی برتر و تبدیل ایده به ثروت، متولّد گردیدند. دانشگاه نسل سوم دانشگاهی خلاق، کارآفرین، کارآمد، دانش بنیان است که در راستای رفع نقاط ضعف جامعه بشری، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و رسیدن به توسعه پایدار را در صدر برنامه های خود قرارداده است. این مؤسسه نیز تلاش نموده است در طول این مدت همگام با سایر دانشگاهها در این راه قدم بردارد و فارغ التحصیلانی را به جامعه تحویل دهد که موتور محرکه این هدف باشند. آرزوی توفیق و سعادت برای کلیه استادان، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و پرسنل را در راستای ارتقای کیفیت و گسترش مرزهای دانش و تحقق آرمان های این مؤسسه از درگاه ایزد منان خواهانم.

دکتر حسن احمدی
رئیس مؤسسه 

رئیس دفتر

azari

مهستی دلفان آذری