موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی داخلی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی

rules

 

1- چگونگی شرکت در کلاس های درسی
مطابق مصوبات شورای آموزشی مؤسسه علاوه بر دروس بارگذاری شده در سیستم LMS که قابل دسترسی برای دانشجویان می باشد، برای هر درس در هر ترم تحصیلی سه جلسه کلاس آنلاین و سه جلسه کلاس حضوری برگزار می گردد.


2- حذف و اضافه
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی در مهلتی کمتر از 2 هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر 2 درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید مشروط برآنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.


3- تغییر شیوه آموزشی
از شیوه آموزش محور به شیوه آموزشی – پژوهشی
در اجرای تبصره بند اول فصل دوم نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی مصوب جلسه مورخ 90/10/17 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع شیوه آموزش محور و ساختار سازمانی دستورالعمل تبدیل وضعیت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از شیوه آموزش محور به شیوه آموزشی – پژوهشی به شرح ذیل اعلام می گردد:
- مؤسسات آموزش عالی می توانند حداکثر تا 30 % دانشجویان برتر را به شیوه آموزشی – پژوهشی تبدیل نمایند.
- دانشجویان متقاضی باید حداقل 12 واحد درسی (بدون احتساب دروس جبرانی) را گذرانده باشند.
- معدل کل دروس گذرانده شده متقاضی (بدون دروس جبرانی) نباید از 17 کمتر باشد.
- در صورتی که بیش از 30 % دانشجویان متقاضی شرایط فوق را داشته باشند ملاک انتخاب، داشتن معدل بالاتر است.
- در شرایط برابر دانشجویانی که سابقه پژوهشی قوی تری داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.


4- پذیرش واحدهای درسی (شیوه پذیرش واحدهای گذرانده شده دانشجو در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی)
معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح ذیل مجاز است:
- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی دانشجو مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع باشد.
- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته باشند و نمره هر یک از دروس از 12 (دوازده) کمتر نباشد.
تبصره1: معادل سازی و پذیرش دروس توسط گروه های آموزشی ذی ربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.
تبصره2: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 3: به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از سقف مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.
تبصره4: در دوره کارشناسی ارشد دروسی که دانشجو در دوره کارشناسی گذرانده و اشتراک محتوایی داشته باشد به جای دروس جبرانی دوره پذیرفته می شد.


5- تغییر رشته
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تواند با داشتن شرایط به شرح ذیل و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد.
1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2- حداقل 1/6 و حداکثر 2/3 واحدهای درسی دوره را گذرانده باشد.
3- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فردپذیرفته شده در سهمیه و رشته موردتقاضا در همان سال کمتر نباشد.
4- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
5- تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.


6- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس میزان حضور و غیاب و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی صورت می گیرد و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.
- امتحانات پایان هر نیمسال در دوره های یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری برگزار می گردد.
- حداقل نمره قبولی در هر درس در دوره کارشناسی 10 و در دوره کارشناسی ارشد 12 است. دانشجویی که در هریک از دروس الزامی مردود شود ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین همان ترم منظور می شود. اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره: اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب درس دیگری را انتخاب کند.


7- نقل و انتقال دانشجویی
تعریف انتقال: انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است که به شرح ذیل انجام می پذیرد:
- انتقال دانشجو از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد طبق مقررات بلامانع است.
- انتقال از دوره های شبانه به روزانه دانشگاه ها از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها و از دانشگاه های غیردولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال برعکس آن با موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد بلامانع است.
- دانشجوی متقاضی انتقال، باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت هر سال برای نیمسال اول تحصیلی و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.
- دانشگاه مبدأ موظف است درخواست دانشجو را بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه هر سال برای نیمسال اول و نیمه اول آذرماه برای نیمسال دوم ریزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نماید. دانشگاه مقصد نیز مطابق مقررات حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول هر سال و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم هر سال نتیجه را به دانشگاه مبدأ و دانشجو اعلام نماید.
- در صورت انتقال دانشجو واحدهای گذرانده شده وی بررسی می شود، نمرات 12 و بالاتر قابل پذیرش است و تصمیم گیری در مورد پذیرش نمرات کمتر از 12 به عهده شورای آموزشی دانشگاه مقصد است.
تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو (چه در دانشگاه مبدأ و چه در دانشگاه مقصد) اعم از قبولی و یا مردودی در سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل وی محسوب می شود.
1- مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.
2- انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط یک بار مجاز است.
3- انتقال دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد.
دانشجوی مهمان
در مواردی که دانشجو به طور موقت مجبور به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد با توجه به شرایط ذیل به عنوان دانشجوی مهمان برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد:
1- ازدواج دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر وی قبل از ازدواج در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.
2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوری که دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
3- بیماری دانشجو که به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده باشد.
4- معلولیت دانشجو که در زمان دانشجویی اتفاق افتاده باشد.
تبصره1: مهمان شدن دانشجو در دانشگاه مقصد مشروط بر این است که وی حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
تبصره2: هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر دو نیمسال در دوره کارشناسی در یک دانشگاه به صورت مهمان خارج از محل تحصیل خود به صورت مهمان تحصیل کند در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت مهمان می گذراند از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.
تبصره 3: انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس و چه به صورت ترمی، باید به تأیید گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.
تبصره4: واحدهایی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند عیناً در کارنامه وی در دانشگاه مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد و مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود.
تبصره 5: مهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.


مهمان دائم
دانشجوی مهمان در صورت کسب میانگین بالاتر از 13 در 2 نیمسال متوالی در دانشگاه مقصد می تواند با موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد مهمان دائم شود.
تبصره: در صورت مهمانی دائم نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانشگاه مبدأ نمی باشد و صرفاً در پایان هر نیمسال کارنامه وی به دانشگاه مبدأ از سوی دانشگاه مقصد ارسال و در پایان تحصیل مدرک تحصیلی وی توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

8- ثبت نمرات
نمرات دانشجویان پس از تصحیح اوراق امتحانی آنان توسط استاد درس مربوطه وارد وبگاه مؤسسه می گردد و قابل رؤیت برای دانشجویان می باشد. ضمناً ترتیبی اتخاذ گردیده که پس از اعلام نمره توسط استاد درس در صورتی که دانشجو و یا دانشجویانی درخواست تجدید نظر در نمره خود را داشته باشند از زمان اعلام نمره به مدّت 7 روز فرصت دارند تا درخواست تجدید نظر خود را از طریق وبگاه مؤسسه برای استاد درس ارسال نمایند. پس از اتمام مهلت مقرر برای دانشجویان، استاد درس به مدت 10 روز فرصت دارد که درخواست های تجدید نظر دانشجویان را بررسی و در صورتی که تقاضای تجدید نظر آنها وارد باشد از طریق وبگاه استاد نمره دانشجو را اصلاح می نماید در غیر این صورت اقدامی متصور نمی باشد. مراتب از طریق سایت به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.


9- مرخصی تحصیلی
- مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مجاز تحصیلی دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
- درخواست مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام توسط دانشجو به اداره آموزش مؤسسه تسلیم گردد.
- اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذی ربط، قبل از اتمام مهلت ثبت نام موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را به صورت کتبی به وی ابلاغ نماید.
- بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت رسمی و معتبر همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی ، در اختیار شورای آموزشی مؤسسه است.


10- پایان نامه
براساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه ضوابط اخذ پایان نامه و دفاع از آن در دوره کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد: 
1- استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت گروه آموزشی ذی ربط باید در نیمسال اول سال تحصیلی مشخص گردد.
2- دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با تأیید استاد راهنما و گروه آموزشی ذی ربط انتخاب کند.
3- معاون آموزشی مؤسسه پس از دریافت پروپوزال پایان نامه درخواست دانشجو را در جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مطرح و به تصویب برساند و نسبت به صدور احکام استادان راهنما و مشاور اقدام نماید.
4- پس از تصویب پروپوزال دانشجو، حداقل 6 ماه فرصت دفاع از پایان نامه خود را دارد و در شرایط استثنائی فقط با تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه یک ترم به سنوات تحصیلی وی اضافه می گردد.
5- پس از نهایی شدن پایان نامه، استاد راهنما موظف است پایان نامه تدوین شده توسط دانشجو را بررسی نموده و پس از تأیید نهایی آن و اخذ موافقت استاد مشاور، آمادگی دانشجو را برای دفاع به صورت کتبی به مدیر گروه آموزشی مربوطه اعلام نماید.
6-شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه پس از تدوین پایان نامه توسط دانشجو و تأیید نهایی توسط استاد راهنما و مشاور، داور پیشنهادی خود را برای دفاع و دعوت از هیأت داوران به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه اعلام می نماید، این اعلام بایستی حداقل 2 هفته قبل از تاریخ دفاع باشد.
7- نماینده تحصیلات تکمیلی مؤسسه به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه دفاعیه شرکت می کند.
8- پایان نامه توسط هیأت داوران ارزشیابی شده و برحسب نمره هیأت داوران در 5 درجه قرار می گیرد. ضمناً نمره پایان نامه در میانگین کل دانشجو محاسبه نمی شود.
1- مردود (کمتر از 14)
2- متوسط (15/99 -14)
3- خوب (17/99 -16)
4- خیلی خوب (18/99 -18)
5- عالی (20-19)


11- ترک تحصیل (عدم مراجعه)
- عدم مراجعه دانشجو جهت ثبت نام درهر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.
- ترک تحصیل بدون اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل طبق مقررات حق ادامه تحصیل ندارد.
تبصره: در موارد استثنائی که دانشجو، عدم مراجعه خود را موجه می داند باید دلایل و مستندات مشروحه آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی به مؤسسه ارائه دهد. در صورت تأیید درخواست وی توسط شورای آموزشی مؤسسه، آن نیمسال جزء مرخصی تحصیلی دانشجو در قالب سنوات مجاز محسوب می شود.


12- انصراف از تحصیل
دانشجوی منصرف از تحصیل می باید تقاضای خود را کتباً به مؤسسه اعلام نماید و همچنین موافقت با درخواست را دریافت نموده باشد. بدیهی است در شرایطی که دانشجو از درخواست قبلی خود منصرف شده باشد فقط تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست اولیه مهلت دارد در غیر این صورت موافقت با انصراف از سوی مؤسسه قطعی تلقی می شود و اقدامی متصور نمی باشد.
تبصره 1: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل نماید
تبصره2: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف ازتحصیل موکول به شرکت و قبولی درآزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور براساس ضوابط مربوط است.


13- فراغت از تحصیل (دانش آموخته)
دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته  یا کارشناسی ارشد پیوسته را طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی و براساس مقررات و آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل (دانش آموخته) آن دوره شناخته می شود.
تبصره: هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم می سازد. تقویم فارغ التحصیلی در مؤسسه با توجه به تصویب در شورای آموزشی به شرح ذیل می باشد:
نیمسال اول هر سال تحصیلی 11/30/ همان سال
نیمسال دوم هر سال تحصیلی 04/31/ سال بعد
نیمسال تابستانی 06/31/ سال بعد


14- نحوه صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشجویی که کلیه واحدهای دوره تحصیلی خود را گذرانده باشد و از فارغ التحصیلی خود اطمینان حاصل نموده و تقاضای دریافت مدرک تحصیلی دارد نیازی به مراجعه حضوری وی به مؤسسه نمی باشد و فقط از صفحه شخصی خود قسمت درخواست ها، درخواست فراغت از تحصیل خود را از طریق وبگاه مؤسسه برای امور فارغ التحصیلان (دانش آموختگان) ارسال نماید و روند فارغ التحصیلی خود را از همان طریق وبگاه پیگیری نماید. امور فارغ التحصیلان پس از وصول درخواست دانش آموخته ضمن بررسی پرونده تحصیلی و تأیید موضوع دانش آموختگی وی نسبت به تهیه گزارش فارغ التحصیلی ایشان و متعاقب آن صدور گواهینامه موقت دانش آموخته اقدام و پس از امضای مدرک تحصیلی دانش آموخته مراتب را از طریق همان وبگاه به دانش آموخته اعلام می نماید. دانش آموخته پس از اطلاع از آماده بودن مدرک تحصیلی خود می باید با همراه داشتن کارت دانشجویی به مؤسسه مراجعه و نسبت به تسویه حساب خود اقدام نماید. پس از مراحل تسویه حساب و تحویل کارت دانشجویی به امور فارغ التحصیلان مراجعه و گواهینامه دوره تحصیلی خود را دریافت می نماید.

15- صدور دانشنامه
پس از صدور و تحویل گواهینامه موقت به دانش آموختگان صورت اسامی دانش آموختگان، تهیه و به امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و متعاقب آن دانشنامه ها صادر و جهت تأیید و امضاء به امور دانش آموختگان وزارت علوم ارسال می گردد. پس از امضای دانشنامه مراتب از طریق وبگاه مؤسسه برای دانش آموختگان اطلاع رسانی می گردد، دانش آموختگان پس از اطلاع از آماده بودن دانشنامه خود جهت دریافت آن با همراه داشتن مدارک مشروحه ذیل می باید به امور فارغ التحصیلان مؤسسه مراجعه نماید: 
1- تحویل اصل گواهینامه پایان تحصیلات
2- قطعه عکس جدید برای الصاق به دانشنامه
3- ارائه نامه تسویه حساب قطعی از صندوق رفاه دانشجویان دانش آموختگانی که از وام های آن صندوق استفاده نموده اند.
4- پرداخت مبلغ 10,000 ریال به حساب مؤسسه بابت هزینه الصاق تمبر به دانشنامه


16- نحوه تحویل مدرک تحصیلی به دانش آموختگان ذکور(مشمول): با توجه به مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا، دانش آموختگان ذکور که مشمول می باشند و در دوران تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند با ارائه یکی از مدارک ذیل می توانند گواهینامه موقت خود را دریافت نمایند:


1-ارائه کارت پایان خدمت دوره ضرورت

2- ارائه کارت معافیت دائم از خدمت

3- ارائه کارت معافیت کفالت یا پزشکی

4- گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر براساس کارت معافیت تحصیلی معتبر

5- گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه

6- گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

7- دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.

خوانده شده 1189491 بار